Smaller Default Larger

Szkolenia

 NIEKTÓRE NASZE SZKOLENIA

Bezpieczeństwo i profilaktyka agresji w szkołach (łącznie z agresją słowną)

Cele:
1. Nauczyciel poznaje psychologiczne podłoże agresywnego zachowania
2.Nauczyciel otrzymuje narzędzie pozwalające na pracę z uczniem w zakresie rozpoznawania emocji i
radzenia sobie z nimi.
3.Nauczyciel poznaje nowe metody pracy pozwalające na minimalizowanie i kanalizowanie agresji
Dla kogo? Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych.
Program:
1.Czy warto być grzecznym?
2.Co to jest agresja? Konflikt a agresja
3.Podłoże agresywnych zachowań4. Agresja słowna - przyczyny
5. Agresja fizyczna przyczyny
6. Błędne koło zachowań Fridemanna von Thuna
6. Błędy w komunikacja werbalnej i niewerbalnej przyczyną konfliktów
7. Asertywność i agresja
8. Jak rozwiązywać konflikty: mediacja, negocjacje i inne
9. Gry i zabawy terapeutyczne
10. Sposoby nieinwazyjnego wyrażania gniewu. Komunikat „ja”
11. Parafraza jako narzędzie rozumienia cudzego gniewu.
Metody:
Aktywne, ćwiczenia grupowe i indywidualne, analiza przypadku,
Czas trwania szkolenia: jednodniowe: 6 godzin. Pełny cykl: 3 x 6 godzin lub szkolenie wyjazdowe 2
dni, łącznie 14 godzin.

Metoda Integracji Sensorycznej i jej wykorzystanie w pracy wczesnoszkolnej
Cele : Zapoznanie z Metodą Integracji Sensorycznej oraz ze sposobami wykorzystania jej do pracy z
dziećmi w wieku wczesnoszkolnym
Forma szkolenia: Wykład, warsztat
Zakładane rezultaty: Nauczyciele zdobędą podstawową wiedzę na temat Metody Integracji
Sensorycznej oraz zdobędą umiejętności wykorzystania jej do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym- diagnozowanie dzieci, przykładowe zabawy i zajęcia.
Zagadnienia: Wykład : Metoda Integracji Sensorycznej A. J. Ayres jako metoda pracy.
Warsztaty - zabawy i zajęcia rozwijające Integrację Sensoryczną
Metody pracy: Wykład, pokaz, ćwiczenia
Adresaci szkolenia: Nauczyciele klas I-III
Czas trwania: 5 godzin
Na zajęcia należy zabrać wygodny ubiór

Wyzwalanie dziecięcej kreatywności – sześciolatek w szkole.
Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Cele: - Zapoznanie z rysem psychologicznym dziecka sześcioletniego.
- Poznanie sposobów diagnozowania i obserwacji ucznia klasy pierwszej.
- Zapoznanie z metodami pracy z dzieckiem sześcioletnim.
Program
1. Charakterystyka dziecka sześcioletniego.
2. Gotowość szkolna.
3. Gotowość dziecka sześcioletniego do nauki w szkole.
4. Arkusz wstępnej obserwacji ucznia klasy pierwszej.
5. Metody pracy z dzieckiem sześcioletnim.
Metody:
wykład połączony z prezentacją oraz warsztaty
Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

Metody aktywizujące oraz ich wykorzystanie w pracy z dziećmi.
Adresaci szkolenia: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Cele:
1.Poznanie korzyści ze stosowania metod aktywizujących w pracy z dziećmi
2.Poznanie wybranych metod aktywizujących:
pedagogika zabawy „Klanza”, gry interaktywne, drama, metoda projektu, symulacje, burza mózgów,
wspólne rysowanie,
3. Przećwiczenie i utrwalenie wybranych zabaw i gier
Przebieg:
1.Poznanie wybranych metod aktywizujących
2.Poznanie korzyści płynących ze stosowania tych metod w pracy z dziećmi
3.Poznanie wybranych zabaw i gier- warsztaty
Metody: wykład oraz warsztaty
Czas trwania: 5-6 godzin

Rola zabawy tematycznej i dydaktycznej w rozwijaniu i kształtowaniu bezpiecznych postaw u dzieci.

Przykłady zabaw oraz rola nauczyciela w ich inicjowaniu i przebiegu. Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z rolą zabawy w rozwoju dziecka w wieku
przedszkolnym, z rodzajami zabaw oraz ich charakterystyką.
Adresaci szkolenia: nauczyciele pierwszych klas szkoły podstawowej i przedszkola
Przebieg:
1.Wykład na temat roli zabawy w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
2.Rodzaje zabaw oraz ich charakterystyka
3.Rola nauczyciela w kierowaniu zabawą
4.Przykłady zabaw rozwijających u dzieci poczucie bezpieczeństwa- warsztaty
Czas trwania : 3-4 godziny

Gry i zabawy terapeutyczne- warsztaty
Cele: Zapoznanie z grami i zabawami terapeutycznymi
- poprawiającymi relacje w grupie
- wyrabiającymi umiejętność współpracy z partnerem
- wyciszającymi
- zmniejszającymi poziom agresji u dzieci
- poprawiającymi koncentrację i uwagę
Czas trwania : 5 godzin lub 10 godzin (dwa dni)
Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkola oraz edukacji wczesnoszkolnej

Rozwijanie umiejętności społecznych i inteligencji emocjonalnej poprzez zabawę
Cel: Nauczyciele zapoznają się z tematyką inteligencji emocjonalnej; poznają charakterystykę rozwoju
społecznego dziecka w wieku przedszkolnym; poznają gry i zabawy kształtujące charakter, wrażliwość
i inteligencję.
Przebieg:
1. Zapoznanie z problematyką inteligencji emocjonalnej
2. Charakterystyka rozwoju emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym
3. Zabawy i ćwiczenia kształtujące poczucie wartości, lepszą komunikację w grupie, sprzyjające
zachowaniom pożądanym.
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Czas trwania: 4 – 5 godzin

Dziecko z zaburzeniami zachowań w grupie szkolnej
Cel: nauczyciele dowiedzą się jakie są cechy dojrzałości emocjonalnej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, - poznają przyczyny zaburzeń emocjonalnych u dzieci, takich jak: agresja, nadpobudliwość, brak pewności siebie, poczucie niższości, smutek, nieśmiałość,
- dowiedzą się jak pracować z takimi dziećmi
Przebieg:
1.Zapoznanie z cechami emocjonalnymi dziecka w wieku wczesnoszkolnym
2. Poznanie przyczyn zaburzeń
3. Wskazówki do pracy z dzieckiem nadpobudliwym i agresywnym
4. Gry i zabawy przeciwko agresji
5. Wskazówki do pracy z dziećmi zahamowanymi i znerwicowanymi
6. Zasady współpracy z rodzicami
Adresaci szkolenia: nauczyciele klas I-III
Czas trwania: 4 godziny

Jak radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi u dzieci
Cele:
- zapoznanie z różnymi rodzajami agresji u dzieci oraz ich przyczynami,
- poznanie sposobów odreagowywania i pozbywania się złości i agresji,
Przebieg:
1.Poznanie objawów zaburzeń emocjonalnych oraz ich przyczyny.
2. Zabawy i ćwiczenia służące rozpoznawaniu i nazywaniu emocji
3. Zabawy na rozładowywanie napięć i pozbywanie się agresji.
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego.
Czas trwania: 4 godziny

Innowacja pedagogiczna jako nowatorskie rozwiązanie programowe

Cel szkolenia: Nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wdrażania innowacji pedagogicznej.
Forma szkolenia: Wykład, warsztat
Zakładane rezultaty: Nauczyciele nabędą wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrażania innowacji
pedagogicznych- będą je sukcesywnie wdrażali
Zagadnienia: 1.Innowacja pedagogiczna jako nowatorskie rozwiązanie programowe:
- podstawa prawna
-procedury wdrażania innowacji pedagogicznej
-rodzaje innowacji
-struktura dokumentu opisującego działalność innowacyjną
2. Omówienie przykładowych innowacji pedagogicznych
3.Warsztaty- „Nowatorskie rozwiązania w mojej placówce”
Tworzenie przykładowych innowacji, które mogą powstać w Szkole ze względu na potrzeby
placówki, bazę materialną, zasoby kadrowe itp. – omówienie ich konstrukcji.
Metody prowadzenia zajęć: Wykład, pokaz, burza mózgów, problemowa
Adresaci szkolenia : dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele placówek oświatowych
Czas trwania szkolenia : 4 godziny

Metoda projektu i jej wykorzystanie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Adresaci szkolenia : Nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
Cele szkolenia:
1.Zapoznanie z METODĄ PROJEKTU
2. Poznanie struktury projektu
3.Poznanie sposobów wykorzystania metody w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym
Przebieg:
1. Zapoznanie z metodą projektu
2. Omówienie struktury projektu
3.Poznanie przykładowych projektów realizowanych w przedszkolu
4.Tworzenie projektów na potrzeby własnej placówki - warsztaty
Metody : wykład połączony z prezentacją oraz warsztaty

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka – elementy logopedii w pracy nauczyciela
Podczas warsztatów nauczyciele poznają sposoby diagnozowania mowy dzieci oraz ciekawe pomysły
na zabawy i ćwiczenia rozwijające mowę.
Adresaci: nauczyciele przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej
Przebieg:
1.Badania przesiewowe- diagnoza
2.Ćwiczenia oddechowe
3.Ćwiczenia artykulacyjne
4.Ćwiczenia ortofoniczne
5.Ćwiczenia słuchowe
Czas trwania: 4 godziny

Warsztaty. Jak znaleźć czas na pracę dom i siebie?
Cele: Poznanie podstawowych zasad racjonalnego i efektywnego zarządzania sobą w czasie
- zdobycie umiejętności racjonalizacji zadań do wykonania, określania celów, planowania
Przebieg:
1. Ja i mój czas
2. Matryca Eisenhowera
3. Pożeracze czasu
4. Zasada dwóch minut, czyli metoda Davida Allena
5. Jak zaplanować najbliższe godziny, dni, miesiące i lata?
Adresaci: nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych.
Czas trwania: 4 godziny

Twórcze i kreatywne myślenie elementem pracy nauczyciela
Cele: Nauczyciele poznają podstawowe zasady kreatywnego i twórczego działania, poznają techniki
zapamiętywania i aktywizacji obu półkul mózgowych, poznają zabawy i ćwiczenia pozwalające na
rozwój kreatywności zarówno swojej i dzieci
Przebieg:
1. Jak myśli mózg?
2. Metoda Dennisona i inne techniki aktywizacji obu półkul mózgowych
3. Czy twórcze myślenie jest dla każdego?
4. Zabawy rozwijające kreatywność
5. Techniki zapamiętywania. Mapy myśli
Adresaci: nauczyciele
Czas trwania: 4 godziny

Warsztaty komunikacji: Dlaczego trudny rodzic jest trudny?
Cele: Komunikacja pomiędzy personelem a rodzicami to często źródło wielu problemów i stresu.
Nauczyciele poznają podstawowe zasady rządzące komunikacją interpersonalną. Poznają główne
błędy komunikacji, zaburzenia, przyczyny konfliktu oraz sposoby radzenia sobie z tak zwanym
„trudnym rodzicem”
Przebieg:
1. Dlaczego tak trudno nam się rozmawia?
2. Zasady poprawnej komunikacji z elementami asertywności3.Aktywne słuchanie, parafraza, komunikat „ja”
4. Błędy i szumy
5. Skąd się biorą trudni rodzice
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i szkół, dyrektorzy placówek, sekretarze szkół
Czas trwania: 4 godziny

Stres, wypalenie zawodowe w szkole.
Cele: Stres i następnie wypalenie zawodowe to główna przyczyna spadku jakości pracy nauczyciela.
Podczas warsztatów nauczyciele nauczą się rozpoznawać symptomy stresu, niwelować stresogeny ze
swojego otoczenia. Poznają podstawowe techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem
zawodowym.
Przebieg:
1. Ewolucyjne i fizjologiczne podłoże stresu
2. Wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny stresu
3.Eustres i dystres
4. Stres, zarządzanie czasem i wypalenie zawodowe
5. Techniki radzenia sobie ze stresem
6.Samoocena
7. Paradygmat, reaktywność, proaktywnosć
Czas trwania: 4 godziny
Adresaci: pracownicy placówek przedszkolnych, nauczyciele

Ochrona Danych Osobowych w oświacie
Cele. Ochrona danych osobowych powinna być jednym z elementów codziennej pracy wszystkich
pracowników oświaty. Nauczyciele i pracownicy poznają główne zapisy ustawy o ochronie
danych osobowych, znaczenie ustawy i innych przepisów w codziennej pracy. Potrafią prawidłowo
chronić dane osobowe dzieci i rodziców. Szkolenie jest jednym z elementów wprowadzenia polityki
bezpieczeństwa w placówce
Przebieg:
1. Podstawowe definicje i pojęcia ochrony danych osobowych
2. Obowiązki nauczyciela i pracownika placówki oświatowej w zakresie ODO
3. Współpraca z rodzicami i podmiotami zewnętrznymi a ODO
4. Co to jest i jak chronić zbiory danych osobowych.
5. Odpowiedzialność służbowa i karna nauczycieli w świetle ODO
Czas trwania: 2 godziny
Adresaci: wszyscy pracownicy placówki, dyrektorzy, sekretarze, administratorzy danych
osobowych


Nasi prowadzący to doświadczeni trenerzy, terapeuci, logopedzi i nauczyciele z wieloletnim stażem pedagogicznym, specjaliści komunikacji interpersonalnej, prawa oświatowego.

Warunki organizacji szkoleń: szkolenia organizujemy w systemie zamkniętym i półzamkniętym (dwie, trzy placówki z jednej miejscowości). Liczba osób 10 - 25. Z wyjątkiem Ochrony Danych Osobowych, gdzie grupa może być większa (do 40 osób)

Ceny ustalamy indywidualnie w zależności od miejsca szkolenia i kosztów dodatkowych. Proszę negocjować :-) Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Wszelkie szczegóły organizacji szkolenia zawsze ustalamy indywidualnie.

Kontakt: Piotr Gabrysz tel. 601502002; tel/fax 774815313 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

1.Organizator.Organizatorem szkoleń jest Dictum z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu ul. Sławięcicka  2/3 NIP 7491373500 

2.Zgłoszenie uczestnictwa.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie Dictum przez Zamawiającego wypełnionego formularza zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu za pośrednictwem poczty, faksu, e-maila jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków Szkolenia, wynikających ze zgłoszenia oraz niniejszych Ogólnych Warunków.

3.Potwierdzenie i zawarcie umowy. Po otrzymaniu zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych przesyłamy Zamawiającemu potwierdzenie wpisania na listę szkolenia (faksem lub pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres). Zawarcie umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Dictum  potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu. W przypadku odwołania terminu szkolenia Dictum przekazuje tę informację osobom, które dokonały zgłoszenia telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź faksem w terminie 7-3 dni poprzedzającym datę odwoływanego szkolenia.  

 4.Płatność za Szkolenie. Podstawą płatności za Szkolenie jest wystawiony  przez Organizatora rachunek (Dictum nie jest płatnikiem podatku VAT), który przekazany zostaje uczestnikowi szkolenia w dniu szkolenia lub najpóźniej do 7 dni po terminie szkolenia. 

5.Rezygnacja. Informację o rezygnacji z udziału w Szkoleniu należy przesłać do Dictum  listem poleconym lub za pomocą faksu albo pocztą elektroniczną na adres mailowy Dictum (decyduje data wpływu pisma do Dictum), lub telefonicznie. Złożenie rezygnacji z udziału w Szkoleniu nie później niż 7 dni przed terminem Szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych(liczy się data wpływu, nie stempla pocztowego).

W przypadku złożenia rezygnacji później niż 7 dni przed terminem Szkolenia, Dictum  zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego, opłatą za Szkolenie w pełnej wysokości.

W przypadku niezłożenia rezygnacji przez  Zamawiającego i braku obecności Uczestnika na Szkoleniu, Dictum obciąży Zamawiającego opłatą za Szkolenie w pełnej wysokości.

6.Reklamacje. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Szkolenia w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.

Reklamacje należy przekazywać w formie pisemnej, listem poleconym lub za pomocą faksu albo e-mailem na adres Dictum. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.

Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej – listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. Reklamacje złożone po przekroczeniu czternastodniowego  terminu  pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

Nasi Partnerzy